Derfor hilser ikke legen på deg

Foto: Doctor av Jeff Eaton. CC-BY-SA

Har du latt deg irritere over at legen ikke hilser på deg når hun møter deg på butikken? Det du kanskje ikke visste er at i noen tilfeller er det straffbart for helsepersonell å hilse.

Når legen møter deg på gaten eller butikken, så vil derfor oftest legen late som hun ikke kjenner deg. Kanskje legger du merke til at hun har sett deg, og likevel går hun bare videre med pokerfjes. Mange feiltolker det som arroganse, men det er lange tradisjoner for å først hilse kontakt dersom pasienten tilkjennegir seg. Reglene gjelder ikke bare leger, men alle typer helsepersonell.

Leger og annet helsepersonell forsøker i det lengste å verne om hvem som er pasienter, og deres helseopplysninger. Så dersom hun ikke hilser på deg, så er det sannsynligvis av respekt for deg. Men dersom pasienten hilser først, så hilser man tilbake.

Taushetsplikten er nesten like gammel som legekunsten selv. Allerede i den hippokratiske ed skrevet flere hundre år før Kristus omtales en liknende plikt:

 «Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i daglig samkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg holde hemmelig og aldri avsløre.»

Hvorfor taushetsplikt

Formålet er at alle skal kunne gå til helsepersonell uten å være redd for at hjelperrelasjonen avsløres for andre. Det er både selve kontakten, og selvsagt innholdet i den som er lovbeskyttet. Bakgrunnen for taushetsplikt kan man lese mer om blant annet i Odelstingsproposisjon nr. 13 (1998–1999):

«Formålet med taushetspliktbestemmelsene er å verne pasientens integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Taushetspliktbestemmelsene skal hindre at pasienter unnlater å oppsøke helsetjenesten ved behov for helsehjelp. Pasienten skal føle seg trygg på at de opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelpen ikke nyttes i andre sammenhenger.»

Etisk råds vurdering

Det har vært noen klagesaker til behandling etter at pasienter har følt at helsemessige forhold har blitt avslørt etter at legen har hilst. Etter en klagesak til Legeforeningens etiske råd kom følgende konklusjon:

Etter rådets mening bør leger utvise stor varsomhet og sensitivitet i møte med tidligere og nåværende pasienter og respektere deres grenser og integritet. Det er etter rådets mening en god regel å la pasientens initiativ styre eventuell kontakt – det er pasienten som må velge å hilse ved tilfeldige møter, innlede til samtale eller etablere kontakt på annen måte.